Ladda ner våra ordningsregler.

Ordningsregler Lärjeheds Fritidsområde

Ordningsregler antagna vid årsmötet 2016-02-28 för

Föreningen Lärjeheds Fritidsområde 857202-4746.

 

Vanlig eftertanke och visad hänsyn för varandra räcker för att vi alla skall trivas i vårt område. Men vi har ändå beslutat om vissa ordningsregler som stöd för oss själva. Medlem som inte följer stadgar, ordningsregler och arrendeavtal kan komma att sägas upp. Medlem är skyldig att hålla sig informerad via anslagstavlor, hemsida och utskick.

 

Kolonilotten

Kolonilotten ska brukas för odling och vårdas omsorgsfullt. Lotten får inte användas till annat än Koloniträdgårdsändamål. Lotten får inte användas som upplags- eller avstjälpningsplats, ej heller användas som permanent boende och/eller folkbokföringsadress. Lotten får endast brukas under perioden 1 mars till 31 oktober. Övrig tid endast på veckoslut/helgdagar.
Angränsande gångvägar utmed tomtgräns ska hållas snygga och fria från ogräs.

Byggnader

Byggnader på lotten ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. Vid önskemål om tillbyggnad eller ändring av fasad eller tak, så skall medlemmen ansöka om detta hos styrelsen, som avgör om ärendet behöver gå vidare till Stadsbyggnadskontoret för bygglovsansökan. På kolonilotten får uppföras en byggnad om max 50 m2 samt växthus om max 10 m2. Lottens nummer skall vara väl synligt.


Träd och växtlighet

Träd, häckar och buskar får inte hänga över gångar eller vägar samt ska hållas beskurna så att de inte medför olägenhet för intilliggande lotter. Träd får inte tas ner utan godkännande från Fastighetskontoret. Fallfrukt ska plockas undan och får inte ligga på marken och ruttna.
Häckar och staket utmed väg skall hållas under 1,5 meter och under 1 m i korsningar.


Sopor och avfall

Hushållsavfall kan lämnas till cafét på söndagar mellan 17 och 19 under Maj - September. Grov avfall lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Djurhållning

Djurhållning är förbjudet inom koloniområdet, även på egen lott. Gäller ej hund, katt, kanin, bi och höns (ej tupp) (Max 5 st/per tomt och de skall vara inhägnade). Hund skall vara kopplad utanför tomtgränsen. Där husdjur för oväsen till besvär för granne eller annan, ska djurägaren vidta åtgärder så att störningarna genast upphör.


Vatten & Avlopp

Vattnet släpps på i början av april och stängs av i slutet av oktober. Medlemmar ska öppna alla kranar och  vattenledningarna när vattnet är avstängt på hösten. Senast den mars skall alla vattenkranar vara stängda igen inför vattenpåslagningen.

Bevattning med vattenslang och vattenspridare bör ske sparsamt. Tunnor eller liknande bör användas för uppsamling av regnvatten.

Alla avlopp, förutom dagvatten, måste vara kopplade till det nya avloppssystemet. Endast toalettpapper får spolas ner i avloppet – bindor, tamponger, topps, tvättlappar och liknande förstör våra pumpar och är förbjudet att spola ner. Avloppet får endast användas under sommarhalvåret. Det är inte tillåtet att ha vattencisterner på lotten eller anlägga brunn.

El

Medlemmen är ansvarig för att stugans elmätare fungerar, dock får inte medlemmen göra någon form av arbete, byte eller reparation på mätaren utan styrelsens godkännande. El-avläsning sker i början av augusti och husägaren ansvarar för att avläsningen är möjlig. En straffavgift tas ut om husägaren inte gjort det möjligt för el avläsningen att ske. Max huvudsäkring 16A.

Bil

Biltvätt, reparationer eller dylikt inom området är inte tillåtet. Det är förbjudet att parkera på våra vägar och allmänningar inom området och det är endast tillåtet att ha en personbil parkerad på lotten, på den godkända P-plats. Lotten får inte användas som uppställningsplats för båtar, husvagnar, släp, andra fordon eller dyl. Det råder hastighetsbegränsning i området på max 20 km/tim.

Allmänna områdesbestämmelser

Föreningens gemensamma städdagar, en på våren och en på hösten, är obligatoriska och vid utebliven närvaro debiteras medlemmen en avgift.

Det är inte tillåtet att hyra/låna ut kolonistugan eller lotten helt eller delvis.

Vid försäljning, kontakta styrelsen för information och godkännande av ev. köpare.

Föreningens representanter har rätt att för tillsyn och kontroll få tillträde till lotten och därpå uppförda byggnader. Medlemmen skall medverka och underlätta vid dessa tillfällen.

Föreningens brännugn får endast användas av styrelsens utsedda representanter.

Vid brännugnen får enbart grenar och komposterbart läggas. Det råder förbud mot att elda öppet på kolonilotten.

Byggnadsarbeten och störande aktiviteter får endast ske mellan kl. 08.00 och 22.00

på vardagar och mellan kl. 09.00 och 18.00 på helgdagar.

Medlemmen är skyldig att informera styrelsen om adressändring.

 

Lärjeheds Fritidsområde c/o Jörgen Borén kontakt@larjehed.se

Björndammsterrassen 35    433 42 Partille