Att skriva en motion.

Ett av sätten att påverka inom föreningslivet är att skriva en motion

Det är viktigt att alla medlemmar känner att de kan påverka de frågor föreningen arbetar med.
Ett sätt är att vara aktiv och påverka i processen när vi gemensamt tar fram verksamhetsplanen.
Ett annat är att skriva en motion.
En motion är ett förslag från enskild medlem eller grupp av medlemmar om att föreningen ska
ta ställning i en viss fråga.

· Namnge den eller de som står bakom motionen
· Sätt rubrik
· Motionstexten
- Skriv kort och tydligt.
- Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
- Avsluta med en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill.
- Skriv endast ett yrkande i varje att-sats.
- Glöm inte att tänka efter vem som ska genomföra det du/ni föreslår.

· Plats och datum
· Underskrift

Ps. tänk på att motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.