Välkomna till vår hemsida.

Koloniträdgårdar har funnits i Göteborg i över 100 år. Den 16 augusti 1942 bildades Lärjehed fritidsområde och samma år byggde man de fyra första stugorna, i dag består området av 146 stugor belägna i den vackra Lärjedalen 10 km öster om Göteborg.  

Karta över området  Vägbeskrivning  Film.  

 

----------------------------------

----------------------------------

 

Information från Valberedningen

4 av 5 ledamöter i styrelsen avgår i samband med årsmötet. För vissa har mandatperioden löpt ut och andra avgår av personliga skäl.

 

NYA KRAFTER BEHÖVS! Även andra viktiga poster behöver tillsättas.


Vi har alla ett gemensamt ansvar för Lärje och vår framtid här. Är du medlemmen som kan/vill ingå i vår styrelse? Eller vill du nominera (föreslå) någon annan medlem som du har tillfrågat?


Kontakta Valberedningen: Ami Ödlund, tel: 0730-66 48 22 ami.odlund@gmail.com


Namnförslag lämnas senast 20 augusti

----------------------------------

 

Årsstämma för Lärjeheds Fritidsområde


Årsstämman kommer äga rum den 29aug 2021 kl 11.00

Plats: Planen utanför lokalen.

Fika kommer serveras i pausen.

Kallelse kommer skickas ut och vara medlemmarna tillhanda senast 14dgr före stämman.

 

Styrelsen
Lärjeheds Fritidsområde

----------------------------------

EL AVLÄSNING
 
El avläsning kommer ske den
07aug 2021 mellan 10 – 13
 

Alla elmätare måste vara tillgängliga på avläsningsdagen. Kan stugägare som har elmätaren inomhus, själv inte finnas på plats, måste man ordna så att någon annan kan öppna. De som har mätaren på utsidan behöver inte vara på plats, så länge skåpen går att öppna med standardnyckel.

 

Om elmätaren inte kan läsas av den 07aug tillkommer en extra avgift på 1000 kr.

 

Styrelsen

----------------------------------

 

 

 

----------------------------------

----------------------------------

 

 

Info om vatten året runt (27-Maj-2021)

 

Eftersom många medlemmar har visat stort intresse för att förnya dricksvattenledningarna och anlägga dessa på frostfritt djup har frågan undersökts. Cristian har varit i kontakt med några företag som har lämnat offerter för att gräva om dricksvattenledningarna i hela området.

Kostnaderna skulle hamna mellan 25.000 kr och 35.000 kr per stuga.

En entreprenad kollar även på en billigare variant med styrd borrning som skulle sänka kostnaderna betydligt.

Nedan beskrivs en kort sammanfattning av hur hela processen kommer gå till:

1. Prisförslag kommer presenteras på kommande årsmöte och medlemmarna får rösta i frågan.

2. Om en klar majoritet tycker att vi ska gå vidare med det kommer styrelsen presentera detta till kommunen för att få ett godkännande.

3. Vid godkännande (som det blev för Fagerdal fritidsområde) görs en bygganmälan och jobbet planeras med vald entreprenör.

Vad gäller frågan angående avlopp året runt så behöver befintligt system inte ersättas, det är bara vissa ställen som behöver förberedas för vinteranvändning.

----------------------------------

Lördag den 15maj 2021 mellan 10.00-13.00 framför lokalen
 
Trots pandemin finns det en hel del som behöver fixas i området. Vi hoppas därför att så många som möjligt har möjlighet att delta på städdagen.
Samling sker för både Norra o Södra området senast kl 10 utanför föreningslokalen där uppgifter kommer delas ut.
Det är viktigt att ni samlas i mindre grupper med Corona säkert avstånd mellan grupperna.
Unders städdagen kommer vi bjuda på korv o bröd och kaffe och kaka vid lokalen
Välkomna!
Styrelsen Lärjeheds Fritidsområde

----------------------------------

 

--------------------------------------

2021 Årsmöte information

Som kanske alla har förväntat sig blir det inget årsmöte under februari på grund av den rådande pandemin.

Information om vår ekonomi med mera kommer alla få via brev tills den 5 mars.

Där kommer ni bland annat även finna faktura för årsavgiften (som ska vara betalad senast 31 mars ) och information om planerade aktiviteter under 2021.

--------------------------------------

 

Nu är det klart med läckage sökningen och vi hade hittat ca 30 platser som läker. Vi vet inte hur mycket det läcker än för att man måste gräva och kolla hur stort problemet är. Vi tror att läckaget är vid kopplingarna från vattenledningen. Vår tanke är att gräva till våren(innan vattnet sätts på) för att se hur stort problemet är och hur det går att lösa.

!!!
Alla huvudkranar ska öppnas nu. Det är bra att göra det så fort som möjligt innan de börjar frysa!!!

 

--------------------------------------

 

 

--------------------------------------  

 

Vattenavstängning 

Vattnet kommer stängas av

den 02nov 2020

 

Alla kranar skall tömmas och skall hållas öppna under vintern för att de inte skall frysa sönder.

 

Huvudkranar på utsidan skall vara väl isolerade p.g.a. frysrisk.

 

Häll antifrostvätska i toaletter, diskhoar, tvättfat m m för att förhindra att något fryser sönder.

 

Avloppet får INTE användas under tiden det inte finns vatten i ledningarna p.g.a. pumparna stängs av och kan gå sönder om det spolas ut något i ledningarna

 

---------------------------------------

 

OBS! Höstmötet 13:e september 2020 ställs in på grund av coronaviruset. Mvh Styrelsen i Lärjehed

 

Protokoll från extra årsstämma 2 augusti

Protokollet för extra årsstämma finns nu under fliken protokoll om man är inloggad. Följande styrelse valdes:

Sedan årsmötet i våras ingår i styrelsen även

Simona Purnichi, ledamot

Christian Belu, suppleant

 

Extra årsstämma för val till styrelsen sker 2 augusti i föreningslokalen 

Kallelse har gått ut till alla medlemmar. Röstning sker på plats i föreningslokalen 2 augusti kl 15.00-18.00.

Pga coronavisuset sker röstning med röstsedel på plats. tänk på att ta hänsyn till varandra och hålla avstånd till varandra och de som arbetar.

 

Om man använder fullmakten på årsstämman:

 

- Endast en röst/stuga
- Familjemedlem = make/maka/sambo/vuxet barn.

 

Av dessa kan endast kontraktsinnehavaren rösta utan fullmakt.

 

OBS! - samma dag sker även elavläsning! 

 

Viktig information till alla medlemmar

Inom vår förening finns medlemmar som tror att valet på söndag är ett val för eller emot året-runt-boende. Detta är en spridd missuppfattning då frågan om året-runt-boende avgörs av 
Göteborgs stad/Fastighetsnämnden. Se skrivelse från Göteborgs stad
Fram tills beslut är fattat i frågan, är vi en förening med sommarboende med allt vad det innebär. (Skrivelsen presenterades på årsmötet)
 
Så rösta på söndag!
Rösta på medlemmar du tror kan göra ett bra arbete för hela föreningen. 
 
Varje röst är viktig!

 

Information från valberedningen!

Som nog de flesta känner till har vi på Lärje idag ingen fulltalig och fungerande styrelse. Den tidigare styrelsen avgick på årsmötet och pandemin har gjort det svårt att få till ett extra möte. Diskussion pågår om, att trots corona hitta en form för extra årsmöte. Närmare informaton om hur detta ska gå till kommer at meddelas så snart som möjligt.

Nu är det upp till oss alla att försöka få fram kandidater till en ny styrelse. Det gäller vår gemensamma framtid att detta blir så bra som möjligt.

Kan Du kanske själv tänka dig en post i styrelsen? Eller vill du föreslå någon medlem som du tror på? (Personen ska vara tillfrågad).

Hör av dig snarast (senast 17/7 2020) till nåon av oss i valberedningen:

Ami Ödlund stuga 123

ami.odlund@gmail.com

Tfn 0730-664822

 

Ramak Kalani stuga 47

ramak_kalani@hotmail.com

Tfn 0707-408264

 

Puben öppnar den 19:e juni

Premiär Midsommarafton, fredag den 19 juni.

Puben öppnar kl. 19.30 och har öppet varje lördag kl. 19.30–23.00 fram till 29 augusti.

Välkomna!
Lärjeheds Fritidsområde

Ladda ner flyer

 

Café Flora

Öppet i sommar kl. 16-19. Söndagar i juni. Onsdagar och söndagar i juli. Söndagar i augusti.

OBS: Endast utomhus i år

 

Information till medlemmarna

Årsmötet den 16 februari 2020 blev turbulent. Tidigare styrelse avgick och tre nya ledamöter valdes. Ett extra årsmöte för att välja nya ledamöter har inte kunnat komma till stånd på grund av den pågående Coronapandemin.

Nu har de ledamöter som har avgått och de nyvalda ledamöterna startat ett samarbete för att föreningen skall fungera till dess att ett nytt extra årsmöte kan hållas. Vi kommer att tillsammans arbeta för föreningens bästa.

Med tanke på pandemin kommer el-avläsning och städdag hållas på ett annorlunda sätt. Information kommer att delges medlemmarna.

Underskrift av arrendekontrakten kommer att ske den 25/4 och 9/5 kl. 11.00 i föreningshuset.

Nu hoppas vi att alla medlemmar drar sitt strå till stacken med tanke på omständigheterna.

 

Samarbetsgruppen:

  • Marios Dobre (ny)
  • Simona Purnichi (ny)
  • Cristian Belu (ny)
  • Bengt Bräda
  • Pia Ask
  • Vivi-Anne Berglund
  • Charlotte Nerving
  • Zenobia Cobon
  • Ami Ödlund
  • Ramak Kalani

Löpande information

Efter årsmötet finns en oro hur vi ska hantera skötseln av vår koloni den närmsta tiden. Eftersom det är ett exceptionellt läge nu med coronapandemin, så är inte allt som vanligt.
Den gamla styrelsen tillsammans med de nyvalda drar runt allt till dess vi kan ha ett extra årsmöte. Inte läge att ha möten nu.
Pia sköter ekonomin som vanligt och Vivi-Anne det administrativa.

För som inte har skrivit under kontraktet finns två dagar inbokade: 25/4 och 9/5 klockan 11.00 i Föreningshuset.

Jag önskar att vi med förenade krafter kan rida ut den här stormen så att vi får en fin sommar på Lärje.

Vidare är vattnet sedan idag påslaget i hela området.

 

Årsmötet

Påminnelse om årsmötet söndag 17 februari kl 11.00.

Lokal Backa Folkets hus. Kallelse och dagordning har skickats med post.

Välkommen! 

 

Kolonistresa med FGK

FGK inbjuder härmed alla kolonister att följa med på en innehållsrik resa. För att få en uppfattning om hur många som vill följa med behöver de förhandsanmälan via mejl innan mars 2020. Därefter gör de en beställning hos Stena Line och inhämtar formell anmälan från resenärerna.

 

Passa på att göra en utflykt utöver det vanliga. Ta gärna med dig valfri medresande. Behöver inte vara kolonist.

Info och anmälan

 

Genomgång av dagvattennätet 

Översyn av dagvattennätet pågår och stora delar av området är nu kartlagda. Vi har fått hjälp med sondning för att hitta stopp, filmning och spolning. 

 

Vattnet stängs av 31 oktober (men var redo)

Vattnet stängs av 31 oktober MEN om det skulle bli väldigt kallt innan dess kan vattnet behöva stängas av tidigare. Inför avstängningen: stäng din huvudkran och öppna kranarna inne.

Styrelsen har nu tagit över ansvaret att öppna och stänga av vattnet i området, i och med att vi går över till ett helårsabonnemang hos Kretslopp och Vatten (tidigare hade vi halvårsabonnemang). Det blir billigare och vi kan själva bestämma över öppning och stängning.

OBS: nu är vattnet avstängt och det är dags att öppna huvudkranen och låta den stå öppen tills i vår. 

 

Nytt från Fastighetskontoret

Fastighetsnämnden har beslutat den 2019-09-02 ang friköp – åretruntboende. Som framgår av beslutet skall två koloniområden ingå i ett pilotprojekt, varav Stora Varholmen ingår i FGK. (Thorskog tillhör inte FGK). Protokoll.

 

 

Kompostering — hur du och staden kan göra skillnad

Kajodling kommer hålla ett föredrag om den levande odlingsjorden. Kajodlingen är odlingsinspiratörer i stan och har visat på hur ett stadsjordbruk kan fungera och att det faktiskt går att leva på det året runt.

Tid: Torsdagen den 24 oktober kl. 18:00—19:30

Plats: Mötesplatsen, Folkvisegatan 14, busshållplats Balladgatan ca 5-10 min från Brunnsparken. Huset ligger bakom Life-gymmet som ses vid hållplatsen.

Anmälningsavgift: 75 : - betalas till bankgiro 553-0415

senast måndagen den 21 oktober. Skriv in namn, förening eller företag.

Fika: Smörgås, kaffe eller te (har du någon intolerans, hör av dig i god tid)

Kontakt: vid frågor och annat ring Paula 031-368 10 94

Betala anmälningsavgiften i god tid, så vet jag hur många ni blir.

 

 

Städdag

På lördag 14/9 är det städdag i kolonin.

Ta gärna med skottkärra, skyffel och järnkratta om du har.

Brännugnen tänds kl 9, frivilliga att bemanna vid elden är välkomna dit då.

Efter städandet bjuds vi på ärtsoppa!

 

Föreläsning på Torpakolonin

FGK hälsar alla kolonister välkomna till föreläsning 20/10 kl 14.00 på Torpakolonin. Ämnet är "Att ta tillvara på trädgårdens rikedomar".

 

 

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret har nu tagit fram en tjänsteskrivelse om möjligheterna för helårsboende. Fastighetsnämnden kommer att ta upp ärendet 14/6. 

Mer information hittar du här.

NYTT är att frågan bordlades på Fastighetsnämndens sammanträde 14 juni 2019.

 

Midsommar 

Midsommarfirandet blir vad vi gör det till tillsammans! För att det ska bli midsommarfirande på dagen med stång och dans, behövs det engagerade medlemmar som vill ordna tillsammans. Vill du vara med eller ta ansvar för samordningen, hör av dig till styrelsen. Midsommarfirandet tas också upp som en punkt på halvårsmötet 16/6.

 

Syn i området

Styrelsen gör vårens syn i området 5 juni från kl 17 och framåt. Då går vi runt i området och ser att stugor och trädgårdar hålls i gott skick. Är du på plats, är det ett bra tillfälle att växla några ord eller att fråga oss i styrelsen om det är något du undrar över.

 

Halvårsmöte - uppdaterat

Söndag 16 juni kl. 11.00 är det halvårsmöte i föreningslokalen.

Inför mötet har en justerad ekonomisk redovisning för 2018 och budget för 2019 har publicerats under protokoll. Du som är medlem kan logga in här på sidan och ta del av den. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta styrelsen.

Välkomna!

 

Välkommen till Kafé Flora

För öppettider och annat se Kafé Floras sida

 

Uppdaterad styrelseinfo

Nu är informationen under Styrelse + stöd uppdaterad.

 

Vårstädning 2019

Vilka fina insatser på städdagen lördagen 18/5! Det har rensats och röjts, fixats vägar och eldats i brännugnen. Härligt fika fick vi också, och trevligt umgänge med nya och gamla bekantskaper.

Foto: Maria Jourdanis 

 

Eldvakter till städdag

Vi behöver 4 st eldvakter/brännugnsskötare som börjar klockan 14 på städdagen. Frivilliga får gärna anmäla sig till Bo Lundén på tel. 0707-24 24 66.

 

Städdag 18/5 kl 10-13

Områdesvärdar träffas 11/5 kl 12.00
Har du inte möjlighet att vara med vid städdagen, kontakta styrelsen. Det kan finnas uppgifter att utföra annan tid. Annars debiteras 500 krför den som uteblir eller inte utför annan uppgift (obs gäller inte medlemmar över 75 år).
 

Nya områdesvärdar Sökes!

Kontakta styrelsen om du är intresserad av att vara områdesvärd. Lärje är indelat i 7 delområden med en värd per område. Det är önskvärt att vi har områdesvärdar för respektive del - är du intresserad eller vill veta mer om vad det innebär, kontakta styrelsen!
 

Ny Bom

En ny bom med lås är uppsatt på södra området. Låset har stulits men en lösning är på gång. Syftet är att se till att enbart behöriga kommer in i området med bil.
 

Café Flora

I år provar Café Flora nya öppettider, 16-19, för att kunna locka även de kolonister som åker från stugan på söndagen.

 

Ny information rörande permanentboende

Fastighetskontoret har skickat ut ny information rörande utredningen kring åretrunt-boende. Läs hela skrivelsen nedan.


Nycklar till nyuppsatt bom

Det har nu satts upp en bom vid infarten till södra området. För att  komma in med bil behöver du beställa nycklar och det görs genom att skicka ett e-post till kontakt@larjehed.se eller ringa på tel. 0721-505 323. 

 

SNABBLÄNKAR
Facebook-grupp för Lärjehed fritidsområde
Om du inte är med? Gå med och dela med dig av ditt Lärje.              

Föreningen - Göteborgs Koloniträdgårdar 

Kontakta styrelsen: Telefon: 0721-505323. Mån, Ons, Sön kl: 17:00-20:00, eller lämna ett meddelande. kontakt@larjehed.se 


Meddela alltid föreningen om du ändrar adress eller byter telefonnummer. kontakt@larjehed.se

Lärjehed fritidsområde har ingen central förmedling av lediga stugor, försäljning av stugan sköter stugägare, styrelsen är den part som tecknar nyttjanderättskontrakt.

Saknar du lösenord för låsta sidor på hemsidan kontakta styrelsen.

Stugägaren ansvarar för att alla kranar i stugan öppnats, och att systemet därigenom tömts på vatten, efter det att vattnet
stängts av i månadsskiftet okt/nov. Huvudkranen ska vara öppen hela vintern, för att undvika frostsprängningar av rören, töm varmvattenberedaren och att hälla en skvätt spolarvätska/glykol i wc-stolen.
Stugornas avlopp får ej användas under perioden 1 nov/1 april.
Huvudkranen skall senast i mitten av mars månad, inför påsläpp av vattnet vara stängd.

 

        Jag rekommenderar Din Studio

Mobilanpassning gör hemsidans mall "responsiv" vilket innebär att den anpassar sig efter upplösningen på din skärm, funktionen ändrar inte på innehåll utan endast hur det presenteras.                                                                                         

  

Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida